04.12.17 u 09:17

Održana redovna sjednica Skupštine

U petak, 1.12.2017. održana je redovna Skupština Udruženja obrtnika Pula, na kojoj su, uz rebalans financijskog plana za 2017. godinu, usvojeni i planski dokumenti za 2018. – program rada i financijski plan za 2018.

U raspravi o programu rada članovi su predložili da se isti dopuni i sa slijedećim inicijativama:

-        Da se cehovi na svim razinama (udruženja, POK-ovi i HOK) povežu sa istovrsnim strukovnim grupama u HGK, da zajednički utvrđuju prijedloge i probleme struke te zajednički nastupaju prema državnim tijelima u zastupanju interesa struke.

-        Poboljšati protok informacija između udruženja – POK-ova i HOK-a na način da se osigura povratna informacija na upućene inicijative i zaključke, te raditi na specijalizaciji savjetodavne službe u HOK-u ili po POK-ovima, na način da svaki ceh ima svog pravnog savjetnika (u HOK-u ili u jednom POK-u) koji će biti zadužen za pravne propise vezane za tu struku.

Prijedlog dokumenata sa predloženim dopunama jednoglasno su prihvaćeni.