28.08.17 u 13:36

Ribarstvo - potpora male vrijednosti

U NN 84/17 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu.

Predmet potpore po ovom Pravilniku je dodjela državne potpore male vrijednosti u ribarstvu u sektoru uzgoja školjaka, uzgoja hladnovodnih vrsta riba i gospodarskog ribolova na moru.

 Uvjeti prihvatljivosti (Članak 4.) -  Za dodjelu potpore, moraju biti ispunjeni sljedeći osnovni uvjeti:

  • a)   važeća povlastica;
  • b)   predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima;
  • c)   podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu RH;
  • d)   davanje suglasnosti za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori.

Korisnici iz sektora uzgoja moraju ispuniti i specifične uvjete, vezan uz dostavu očevidnika o uzgoju ribe i drugih morskih organizama/popis o akvakulturi za godinu koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu.

Za sektor gospodarskog ribolova na moru dodatni specifični uvjeti:

  • a)   Za ribarsko plovilo važeća dozvola za plovidbu brodice, odnosno važeća Svjedodžba o sposobnosti broda za plovidbu;
  • b)   upis u Registar ribarske flote RH najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu;
  • c)   autorizacija u slučaju okružujućih mreža plivarica- srdelara i pridnenih povlačnih mreža koća;
  • d)   minimalna ribolovna aktivnost najmanje 40 ribolovnih dana u prethodnoj godini.
  • e)   ribarsko plovilo mora ostvariti minimalni iskrcaj od 100 kg u kalendarskoj godini koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je počinio teški prekršaj ili kažnjavan zbog pojedinih drugih djela (vidjeti čl. 4. Pravilnika).

Ukupan iznos potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 30.000,00 eura u bilo kojem razdoblju od tri fiskalne godine (zbrajaju se sve dobivene potpore male vrijednosti).

Zahtjev za potporu se popunjava na računalu pa odštampa ili ručno (ali obavezno čitko i uredno), te se potpiše, ovjeri pečatom, priloži popratna dokumentacija.

Šalje se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja. i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, uz naznaku „Zahtjev za dodjelu državne potpore male vrijednosti u ribarstvu – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2017. godini je do 15.09.2017. godine, a ubuduće do 1. ožujka.

IZRAČUN DRŽAVNE POTPORE

1) Uzgoj školjaka

Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (m2)* × 1,30 kn

* U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine u m2 na kojima su postavljene uzgojne instalacije i na kojima je zabilježena proizvodnja školjkaša u prethodnoj kalendarskoj godini, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu, a za koje je dostavljen očevidnik o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u propisanom roku te točno ispunjen.

Ukoliko se radi o polivalentnom uzgoju kao podatak o ukupnim proizvodnim površinama za uzgoj školjaka uzima se u podatak o omjeru količine proizvodnje koja je dodijeljena za uzgoj školjaka na toj površini. Ukoliko taj podatak nije određen, uzima se podatak od 30% od ukupne površine u polivalentnom uzgoju. Također, i u slučaju polivalentnog uzgoja, mora biti zabilježena proizvodnja školjaka u prethodnoj kalendarskoj godini a za koje je dostavljen očevidnik o uzgoju ribe i drugih morskih organizama u propisanom roku te točno ispunjen.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

2) Uzgoj hladnovodnih vrsta riba

Potpora (kn) = Ukupna proizvodna površina (m2)* × 60,00 kn

* U obzir se uzimaju samo one proizvodne površine za koje je dostavljen popis o akvakulturi u propisanom roku te točno ispunjen, za prethodnu kalendarsku godinu, koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Ovaj podatak se pri obračunu uzima iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

3) Gospodarski ribolov na moru

Potpora (kn) = GT plovila* × 70,00 kn + ukupni broj ribolovnih dana* × 130,00 kn

* U obzir se uzimaju samo oni ribolovni dani za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Podaci pri obračunu uzimaju se iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za kalendarsku godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

(Primjer: za Zahtjev za potporu za 2017. godinu uzimaju se izračun podaci iz 2016. godine)

Pravilnik - potpora male vrijednosti NN 84/17

Zahtjev za potporu male vrijednosti u ribarstvu

Izjava o korištenju potpora male vrijednosti

Dokumentacija - potpora male vrijednosti