30.08.19 u 12:06

Nove neoporezive naknade od 1.09.2019.

U NN 80/19 objavljene su izmjene i dopune Pravilnika o porezu na dohodak koje stupaju na snagu s 1.09.2019. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_08_80_1672.html).

Izmjene se odnose na neoporezive naknade radnicima (povećanje dnevnica i uvođenje novih neoporezivih naknada):

Povećani su iznosi dnevnica:

 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu povećana je sa 170,00 na 200,00 kn dnevno
 • Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno povećana sa 85,00 na 100,00 kn dnevno

Novi iznosi dnevnica mogu se koristiti za dane službenog puta od 1.09.2019. nadalje.

Troškovi odmora radnika (ugostiteljske, turističke i druge usluge):

 • Nova neoporeziva naknada za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam - do 2.500,00 kuna godišnje, s time da će se ova naknada moći neoporezivo isplatiti tek nakon donošenja posebnog pravilnika.
 • Iznos obuhvaća isplate kod svih poslodavaca, pa se od radnika koji rade kod dva poslodavca ili su tokom godine radili kod nekog drugog treba tražiti pisana izjava da li im je i u kojem iznosu isplaćena navedena naknada.
 • Isplata može ići na žiro ili tekući račun radnika.

Dosadašnja odredba o neoporezivoj naknadi za smještaj i prehranu samo sezonskih radnika ukida se, a umjesto toga uvode nove naknade prehrane i smještaja koje se odnose na sve radnike.

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika:

 • Može se neoporezivo isplatiti do 5.000,00 kuna godišnje.
 • Iznos obuhvaća isplate kod svih poslodavaca, pa se od radnika koji rade kod dva poslodavca ili su tokom godine radili kod nekog drugog treba tražiti pisana izjava da li im je i u kojem iznosu isplaćena navedena naknada.
 • Paušalna naknada za prehranu i plaćanje troškova prehrane iz slijedeće točke međusobno se isključuju za isto porezno razdoblje.
 • Isplata može ići na žiro ili tekući račun radnika.

Troškovi prehrane radnika

 • Neoporeziva naknada troškova prehrane radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije - do 12.000,00 kuna godišnje.
 • Uvjet je da računi o obavljenim uslugama prehrane glase na poslodavca i da su podmireni bezgotovinskim putem.
 • Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena.
 • Mora se raditi o kontinuiranoj usluzi za radnike tijekom radnih dana, a može se ostvarivati ili kroz uslugu u ugostiteljskim objektima ili kupnjom u trgovinama.
 • Ako se usluga prehrane organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.
 • Propisani neoporezivi iznos obuhvaća isplate kod svih poslodavaca, pa se od radnika koji rade kod dva poslodavca ili su tokom godine radili kod nekog drugog treba tražiti pisana izjava da li im je i u kojem iznosu isplaćena navedena naknada.
 • Plaćanje troškova prehrane i paušalna naknada za prehranu iz prethodne točke međusobno se isključuju za isto porezno razdoblje.

Troškovi smještaja radnika

 • Neoporeziva naknada troškova smještaja radnika nastalih za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije - do visine stvarnih izdataka podmirenih bezgotovinskim putem.
 • Neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena.
 • U slučaju kada radnik sam sklopi ugovor o najmu s pružateljem usluge ili nađe smještaj, naknada je neoporeziva pod uvjetom da poslodavcu dostavi kopiju sklopljenog ugovora ili računa te da poslodavac trošak smještaja uplati na račun radnika uz zadržavanje kopije vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji.
 • U tom se slučaju smatra da je primitak ostvaren onda kada je radniku isplaćena naknada za podmirivanje troškova smještaja.
 • Isplata može ići na žiro ili tekući račun radnika.
 • U slučaju da radnik više nema izdataka za smještaj, obavezan je o istom obavijestiti poslodavca.
 • Neoporezivom naknadom može se smatrati samo onaj dio troška smještaja koji se na temelju vjerodostojne dokumentacije može pripisati radniku, tj. ne smiju biti uključene stavke koje se uobičajeno ne pripisuju trošku smještaja (npr. korištenje garaže, posebno plaćeni izdaci za korištenje telefona i interneta, posebna naplata utroška struje, vode, grijanja i slično).
 • Ako se trošak smještaja isplaćuje radniku koji radi istovremeno kod dva ili više poslodavaca prije isplate radnik je dužan dostaviti izjavu da su navedeni primici već isplaćeni za isto razdoblje, te se neoporezivo može isplatiti samo razlika do propisanog iznosa.
 • Ako se usluga smještaja organizira kod samog poslodavca, o tome poslodavac mora osigurati kao dokaz vjerodostojnu dokumentaciju.

Naknade za troškove redovne skrbi djece radnika

 • Neoporeziva naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanova predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu predškolske dobi - do visine stvarnih izdataka.
 • Djecom se smatraju djeca koju roditelji, maćehe odnosno očusi, posvojitelji, udomitelji i skrbnici uzdržavaju, a koja su predškolske dobi.
 • Redovnom skrbi djece ne smatraju se dodatni programi koji se posebno naplaćuju.
 • Radnik kojemu poslodavac isplaćuje naknadu za trošak redovne skrbi djece obavezan je poslodavcu prije isplate dostaviti izjavu da nitko drugi već ne koristi pravo na naknadu ovog troška te kopiju računa. Poslodavac zadržava kopiju vjerodostojne dokumentacije u svojoj poslovnoj dokumentaciji.
 • Ako poslodavci svakog od roditelja djeteta snose dio nastalog troška, radnik je dužan o tome obavijestiti poslodavca.
 • U slučaju da dođe do promjena troška redovne skrbi djece radnika ili ako radniku više ne nastaje trošak po toj osnovi, radnik je obavezan o istom obavijestiti poslodavca.
 • Isplata može ići na žiro ili tekući račun radnika.

Propisane su i nove oznake neoporezivih primitak za JOPPD obrazac (od 65 do 70) – vidjeti u prilogu.