28.08.17 u 13:28

Ribarstvo - naknada za štete od dupina

U NN 84/17 objavljen je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore u okviru programa potpore "Zaštita i obnova morske bioraznolikosti i morskih ekosustava i režimi naknade u okviru održivih ribolovnih aktivnosti" - kompenzacija za štete na ulovima koju uzrokuju sisavci.

Pravilnikom se utvrđuje sustav kompenzacije (potpore) za štete na ulovima lista, oslića, bukve, trlje blatarice, lokarde, orade, muzgavaca, ušate i sipe koju uzrokuju dupini na:

 • a) jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili
 • b) pridnenim povlačnim mrežama koćama.

Kompenzacija se dodjeljuje vlasnicima/ovlaštenicima povlastice, a obuhvaća bespovratna novčana sredstva za štete na godišnjoj razini koju uzrokuju dupini.

Uvjeti prihvatljivosti

 • Za dodjelu kompenzacije, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • a) korisnik mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice;
 • b) korisnik mora biti isključivo MSP (malo ili srednje poduzeće);
 • c) ribarsko plovilo mora posjedovati važeću dozvolu za plovidbu brodice, odnosno važeću Svjedodžbu o sposobnosti broda za plovidbu čime se dokazuje da je plovilo u funkciji;
 • d) iznimno od točke b) ovoga stavka u slučaju da je plovilo bilo u tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovilo, Potvrda Hrvatskog registra brodova o tijeku pregleda za obnovu klase i Svjedodžbe o sposobnosti broda za plovidbu;
 • e) ribarsko plovilo mora biti upisano u Registar ribarske flote RH najmanje dvije godine koje prethode podnošenju Zahtjeva za potporu;
 • f) u slučaju pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu kočarskog ribolova;
 • g) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od 60 ribolovnih dana ostvarenih ribolovnim alatima iz članka 3. stavka 2. točke a) ili b) ovoga Pravilnika u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu. Korisniku se računaju ribolovni dani samo po jednoj skupini ribolovnih alata iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika;
 • h) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima;
 • i) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske;
 • j) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori.

Neprihvatljivi su Zahtjevi za potporu korisnika ukoliko je počinio teški prekršaj ili kažnjavan zbog pojedinih drugih djela (vidjeti čl. 4. Pravilnika).

Zahtjev za potporu se popunjava na računalu pa odštampa ili ručno (ali obavezno čitko i uredno), te se potpiše, ovjeri pečatom, priloži popratna dokumentacija.

Šalje se preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja. i dostaviti je na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, sa naznakom: »Zahtjev za dodjelu državne potpore – kompenzacija za štete na ulovima od dupina – NE OTVARATI«.

Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu u 2017. godini je do 15.09.2017. godine, a ubuduće do 1.04.

IZRAČUN NAKNADE ZA IZGUBLJENI PRIHOD
1. Jednostruke i trostruke mreže stajačice

Redni broj

Kategorija

Broj ribolovnih dana

Koeficijent

1.

Jednostruke mreže stajačice

≥ 60

0,425

2.

Trostruke mreže stajačice

≥ 60

0,50

Naknada = Koeficijent x količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini* x prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini**

 2. Pridnene povlačne mreže koće

Koeficijent = 0,03

Naknada = Koeficijent x količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini* x prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini**

* Količina ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika

** Prosječna cijena ulovljene ribe po vrstama u prethodnoj godini iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika

U obzir se uzimaju samo one količine ulova za koje je dostavljen očevidnik/izvješće o ulovu u propisanom roku te točno ispunjen.

Podaci se pri obračunu uzimaju iz službenih evidencija koje vodi Uprava ribarstva za godinu koja prethodi godini podnošenja Zahtjeva za potporu.

Potpora iznosi 50 posto iznosa naknade za izgubljeni prihod izračunate prema Prilogu I. Pravilnika, a uz određene kriterije i više (npr. za mali priobalni ribolov iznosi 80%).

Mali priobalni ribolov je ribolov kojeg obavljaju ribarska plovila čija ukupna duljina ne prelazi 12 metara i koja u povlastici izdanoj za ta plovila nemaju upisane povlačne ribolovne alate

Kriteriji povećanja i smanjenja te način njihove primjene navedeni su u Prilogu I. Pravilnika.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos potpore po plovilu može iznositi 70.000,00 kuna.

Pravilnik - štete od dupina - NN 84/17

Zahtjev za potporu - kompenzacija dupini

Izjava o veličini poduzeća

Dokumentacija - kompenzacija dupini