09.02.22 u 12:42

Potpora za štete od sisavaca - podsjetnik

Podsjećamo da je rok za predaju zahtjeva za potporu ribarima za štete od sisavaca (dupina) od 1.01. do 1.04.2022. godine.

Obrazac Zahtjeva za potporu (u prilogu) popunjava se u elektroničkom obliku ili ručno, a u slučaju da se popunjava ručno, mora biti ispunjen pregledno i čitljivo, jer se u protivnom neće razmatrati, te se, potpisan i ovjeren od strane korisnika, kao i popratna dokumentacija, podnosi u tiskanom obliku preporučenom poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici na čijoj poleđini treba čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja i dostaviti je na adresu:

Uprava ribarstva

Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

s naznakom:

»Zahtjev za dodjelu državne potpore – kompenzacija za štete na ulovima od dupina – NE OTVARATI«.

Obavezna popratna dokumentacija navedena je u Popisu dokumentacije (u prilogu).

Podsjećamo:

- Ova kompenzacija podrazumijeva kompenzaciju koja se dodjeljuje za štete na ulovu lista, oslića, bukve, trlje blatarice, lokarde, orade, muzgavaca, ušate i sipe, koje uzrokuju dupini na:

a) jednostrukim i trostrukim mrežama stajačicama ili

b) pridnenim povlačnim mrežama koćama.

- Za dodjelu kompenzacije, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti (detaljnije u čl. 4. Pravilnika):

a) korisnik mora biti vlasnik/ovlaštenik važeće povlastice;

b) korisnik mora biti isključivo MSP (mali ili srednji poduzetnik);

c) ribarsko plovilo mora biti u funkciji, a što se dokazuje odgovarajućim važećim dokumentom

e) u slučaju pridnenih povlačnih mreža koća, ribarsko plovilo mora biti autorizirano u segmentu kočarskog ribolova;

f) ribarsko plovilo mora imati dostatnu minimalnu ribolovnu aktivnost od 60 ribolovnih dana ostvarenih ribolovnim alatima iz prethodnog stavka u godini koja prethodi podnošenju Zahtjeva za potporu. Korisniku se računaju ribolovni dani samo po jednoj skupini ribolovnih alata iz članka 3. stavka 2. ovoga Pravilnika;

g) predmet potpore ne smije biti financiran nikakvim drugim javnim izdacima;

h) korisnik mora imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu Republike Hrvatske po osnovi javnih davanja;

i) korisnik mora dati suglasnost za objavljivanje informacija o dodijeljenoj potpori;

j) korisnik ne smije biti poduzetnik u teškoćama.

Potpora se dodjeljuje po ribarskom plovilu, a najviši iznos potpore po plovilu može iznositi 70.000,00 kuna.

Podaci za izračun potpore nalaze se u Prilogu I. i II. Pravilnika.

Zahtjev za potporu - kompenzacija - dupini

Dokumentacija - kompenzacija - dupini

Izjava o veličini poduzeća

Pravilnik potpora za štete od dupini