11.11.15 u 10:50

Zaštita potrošača - izmjene

U NN 110/15 objavljene su izmjene i dopune Zakona o zaštiti potrošača. Podsjećamo da se ovim Zakonom štite prava potrošača na tržištu, pri čemu se potrošačima smatraju osobe koje nabavljaju robu ili usluge za osobnu (neposlovnu) potrošnju, a trgovcem bilo koja pravna ili fizička osoba koja djeluje na tržištu u okviru svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti (dakle bez obzira da li trguje robom ili pruža bilo koju vrstu usluga). 

Izmjenama Zakona regulirano je:

  • Uvedena je zabrana upućivanja poziva i/ili poruka putem telefona potrošačima koji su se upisali u registar potrošača koji ne žele primati pozive i/ili poruke u okviru promidžbe i/ili prodaje putem telefona. Registar se vodi pri Hrvatskoj regulatornoj agenciji za mrežne djelatnosti. Upis i/ili ispis iz registra obavljaju operatori elektroničkih komunikacija. Način upisa i ispisa iz registra i način korištenja registra, biti će regulirani posebnim pravilnikom (u roku od 3 mjeseca). Dakle, trgovci će, prije pozivanja, morati provjeriti da li je određeni potrošač upisan u registar, a ako je, ne smije ga telefonski kontaktirati.
  • Za usluge popravaka i održavanja proizvoda, ako je vrijednost usluge veća od 500,00 kuna, trgovac je i nadalje dužan potrošaču ispostaviti ponudu s opisom radova te potrebnog materijala i dijelova za popravak, ali je dodano da ponuda mora biti u pisanom obliku – na trajnom mediju (papir, elektronička pošta, CD, DVD i sl.), te da je na trgovcu odgovornost za osiguranje dokaza da je potrošač primio i prihvatio takvu ponudu. Isto se odnosi i na situaciju kada se tijekom popravka pojavi potreba za dodatnim radovima ili dijelovima – trgovac mora od potrošača dobiti izričiti pristanak na takve dodatne troškove (neovisno o njihovom iznosu). U suprotnom potrošač nije dužan platiti te veće troškove, odnosno može tražiti povrat već plaćenog dodatnog iznosa.
  • Posebnim oblicima prodaje smatra se prodaja po cijenama nižim od cijena u redovnoj prodaji (akcija, sezonsko sniženje, rasprodaja…). Pri ovakvoj prodaji trgovac mora uz proizvod istaknuti dvije cijene: redovnu i sniženu. Izmjenama zakona dodana je odredba da obaveza isticanja obje cijene ne postoji ako posebni oblik prodaje traje najdulje 3 dana.
  • Za akcijsku prodaju ukinut je uvjet da može trajati do 30 dana.
  • Za sezonsko sniženje brisane su iz zakona sve odredbe, uključujući i periode u kojima se mogu provoditi, jer je propisano da će za taj oblik prodaje uvjete i način provođenja ministar propisati u roku od mjesec dana posebnim pravilnikom.
  • Kod sklapanja ugovora o uslugama na daljinu putem telefona trgovac je dužan potrošaču dostaviti ponudu na trajnom mediju na način kojim će nedvojbeno biti moguće utvrditi trenutak zaprimanja ponude. Ugovor na daljinu o pružanju usluge smatra se sklopljenim kad potrošač potpisanu ponudu ili pisani pristanak pošalje trgovcu. Ovo se ne odnosi na ugovore sklopljene temeljem posebnog propisa kojim se uređuju elektroničke komunikacije (usluge operatora javnih telekomunikacijskih usluga i usluga s posebnom tarifom).