21.04.17 u 14:06

Potpore Pula 2017. - javni poziv

Grad Pula objavio je javni poziv „POTPORE PULA 2017“ za dodjelu potpora poduzetništvu Grada Pule u 2017. godini.

Potpore koje će Grad Pula dodjeljivati sukladno Javnom pozivu definirane su kroz sljedeće mjere:

  1. MJERA 1: Potpore novoosnovanim tvrtkama
  2. MJERA 2:Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
  3. MJERA 3: Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  4. MJERA 4: Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
  5. MJERA 5: Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju
  6. MJERA 6: Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
  7. MJERA 7: Potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na međunarodnim sajmovima
  8. MJERA 8: Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine

Javnim pozivom utvrđeni su uvjeti koje podnositelj zahtjeva mora ispunjavati,  namjena sredstava potpore, postupak i dokumentacija. Javni natječaj nalazi se u prilogu.

Obrasce i dokumentaciju možete preuzeti na web stranici Grada Pule http://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/15823/potpore-pula-2017/  ili neposredno u Gradu Puli, Upravnom odjelu za financije i opću upravu, Polanijev prolaz 2, soba 11, III kat.

JAVNI POZIV POTPPRE PULA 2017.