14.07.21 u 14:36

Izmjene Zakon o pružanju usluga u turizmu – NN 70-21

Dana 26.06.2021. stupile su na snagu izmjene Zakona o pružanju usluga u turizmu, kojim su propisane slijedeće izmjene:

Za turističke agencije

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti ­COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 za vršitelje poslova voditelja poslova može se odrediti osoba koja ispunjava uvjet završene srednje stručne spreme bez položenog ispita za voditelja poslova, te ona može obavljati poslove voditelja poslova najduže šest mjeseci od dana prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2.

Ukinuta je odredba članka 38.a Zakona kojom je za turističke agencije - organizatore putovanja u paket-aranžmanima uveden moratorij za povrat putnicima uplaćenih sredstava (za putovanja u paket aranžmanima koji su se trebali izvršiti nakon 1.03.2020., a nisu zbog epidemije, sve do isteka 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti). Zbog ukidanja ove odredbe, putnik kojemu je za neizvršeni ugovor o putovanju u paket-aranžmanu temeljem članka 38.a., a isti do sada nije iskoristio za zamjensko putovanja niti to želi, ima pravo na raskid ugovora i pravo na povrat svih izvršenih plaćanja i to najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja pisane izjave o raskidu ugovora.

 

  *   https://mint.gov.hr/vijesti/povrat-uplacenih-sredstava-za-neizvrsena-putovanja-temeljem-zakona-o-izmjenama-i-dopunama-zakona-o-pruzanju-usluga-u-turizmu-narodne-novine-broj-70-21/22570

Za turističke vodiče

Posebni dio stručnog dijela ispita za turističke vodiče više se neće polagati posebno po svakoj županiji i Gradu Zagrebu, već po regijama. Ministar pravilnikom propisuje popis zaštićenih cjelina (lokaliteta) umjetničke, arheološke i/ili povijesne baštine, uz prethodno mišljenje ministara nadležnih za kulturu, branitelje i poslove zaštite prirode.

Osobe koje su do stupanja na snagu ovoga Zakona ishodile rješenje o ispunjavanju uvjeta za pružanje usluga turističkog vodiča za položeni opći dio stručnog ispita, mogu nastaviti obavljati usluge turističkog vodiča sukladno tom rješenju za područje RH, osim na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima), a oni koji imaju položen i posebni dio stručnog ispita, mogu pružati usluge i na ili u zaštićenim cjelinama (lokalitetima) u Republici Hrvatskoj sukladno ishođenom rješenju za županiju za koju je položen stručni ispit.

Turistički vodiči iz drugih država članica EGP i Švicarske konfederacije mogu na privremenoj i povremenoj osnovi pružati usluge turističkog vodiča na ili u zaštićenim cjelinama za koje imaju položen poseban dio stručnog ispita, bez obveze polaganja općeg dijela stručnog ispita za turističke vodiče.

Za rent-a-car usluge

Propisana je obveza pružatelja usluga iznajmljivanja vozila (rent-a-car tvrtki) da Ministarstvu turizma i sporta dostave obavijest o početku poslovanja radi upisa u Središnji registar.

Obavijest mora sadržavati podatke:

- tvrtka,

- sjedište,

- OIB,

- adrese svakog prostora u kojem pružaju usluge.

Svaku promjenu navedenih podataka također treba prijaviti Ministarstvu u roku od 8 dana od nastale promjene. Postojeće rent-a-car tvrtke dužne su ovu prijavu dostaviti Ministarstvu u roku od 3 mjeseca od stupanja na snagu izmjene Zakona, tj. do 26.09.2021. godine.

Rent-a-car tvrtka dužna je sklopiti s putnikom ugovor o najmu vozila koji obvezno mora sadržavati podatke o:

- pružatelju usluge i korisniku usluge (ime i prezime, datum rođenja i broj identifikacijske isprave),

- iznajmljenom vozilu (registarska oznaka vozila),

- predviđenom trajanju najma.

Od dana stupanja na snagu ovih izmjena Zakon (26.06.2021.) rent-a-car tvrtke dužne su voditi evidenciju o sklopljenim ugovorima i podacima putem sustava Središnjeg registra.

Do uspostave Središnjeg registra rent-a-car tvrtke evidenciju o sklopljenim ugovorima moraju voditi u papirnatom ili elektroničkom obliku te o istom čuvati podatke najmanje dvije godine te ih na zahtjev dati na uvid nadležnim kontrolnim tijelima (turistička inspekcija, MUP, Porezna uprava).

Za internetske platforme:

Propisana je prekršajna kazna za internetske platforme koje su obvezne a ne istaknu PDV identifikacijski broj za pružatelja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu koji je dužan ishoditi PDV identifikacijski broj sukladno poreznim propisima.

Internetska platforma je davatelj usluga informacijskog društva, odnosno pravna ili fizička osoba koja pruža uslugu koja se uz naknadu pruža elektroničkim putem na individualni zahtjev korisnika.

Izmjene Zakona možete pročitati na https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_70_1335.html

Pročišćeni tekst cijelog Zakona možete pronaći na https://www.zakon.hr/z/343/Zakon-o-pru%C5%BEanju-usluga-u-turizmu .