24.03.22 u 08:59

VAŽNA OBAVIJEST U VEZI ODLUKA O POVRATIMA DIJELA SREDSTAVA U OKVIRU MJERE I.9

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

Vezano uz izdane Odluke o povratima dijela sredstava u okviru mjere I.9. Privremena obustava ribolovnih aktivnosti obavještavamo Vas:

- Kod provedbe mjere I.9. Privremena obustava ribolovnih aktivnosti, a kako je navedeno i u nadležnoj Uredbi EU ali i u svim Pravilnicima za provedbu ove mjere, predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, te članovi posade za koje se traži potpora moraju biti zaposleni na ribarskom plovilu koje je predmet privremene obustave u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana prije početka te za vrijeme trajanja privremene obustave. Također, pri provedbi ove ali i svih ostalih mjera moraju se poštivati ne samo zakonodavni okviri EU nego i svi nacionalni propisi.

S obzirom na navedeno, a nastavno na izdane Odluke o povratima, molimo sve korisnike kojima je izdana ovakva Odluka da nam dostave u slučaju brodova – popis posade u kojima je naveden član/ovi posade za koje se traži povrat u razdoblju kako je navedeno u pravilniku. U slučaju da je član posade bio iskrcan sa broda (radi liječničkog pregleda ili obnove matrikule) dokaz o navedenom, te popis posade iz kojeg je vidljivo kada je član posade iskrcan i kada je ponovno ukrcan. U slučaju brodica, potrebno je poslati Ugovor o radu u kojemu je navedeno zanimanje ribar i naziv brodice koja je predmet potpore.

Bitno je naglasiti da Ministarstvo poljoprivrede ne traži dodatnu dokumentaciju, već dokumentaciju kojom se potkrepljuju činjenice da je potpora zaista dodjeljivana sukladno svim propisima i da se zaista radi o članovima posade. Do sad je riješeno 20-ak ispravaka Odluka, te Ministarstvo iskreno vjeruje da će ukloniti i velik broj ostalih Odluka i time izbjeći povrate.

Dokumentacija se može poslati poštom ili na bilo koju od slijedećih e-mail adresa:

marina.starcic@mps.hr

jelena.jagecic@mps.hr

irena.jahutka@mps.hr

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede