17.05.22 u 08:58

GRAD PULA - objavljen javni poziv za dodjelu potpora poduzetništvu u 2022.

Grad Pula danas je na svojoj web stranici objavio Javni poziv za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Pule za 2022. godinu "POTPORE PULA 2022.".
Potpore će se dodjeljivati kroz šest mjera:

  1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
  2. Potpore za digitalizaciju poslovanju i digitalni marketing
  3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
  4. subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita te edukacija zaposlenika
  5. Potpore za sufinanciranje nabave dugotrajne materijalne imovine
  6. Potpore za IT sektor.

Sve uvjete i potrebnu dokumentaciju možete pronaći na web stranici Grada  https://www.pula.hr/hr/novosti/obavijesti/detail/23474/potpore-za-razvoj-poduzetnistva-grada-pule-u-2022-godini-potpore-pula-2022/ .
Dodatne informacije možete zatražiti na telefonskim brojevima 371-975, 371-976 (Grad Pula, Upravni odjel za financije i gospodarstvo). 
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se za svaku pojedinu mjeru zasebno  na adresu: Grad Pula-Pola, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, Polanijev prolaz 2 ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Pule-Pola ili na email adresu pisarnica@pula.hr . 
Zahtjev za dodjelu potpore bez obzira na način predaje mora biti zaprimljen u pisarnicu Grada Pule-Pola do 30.11.2022. godine do kojeg datuma je otvoren ovaj Javni poziv (Grad Pula-Pola zadržava pravo da obustavi i zatvori natječaj i prije navedenog datuma). Smatrati će se da je Javni poziv obustavljen i zatvoren i ranije od navedenog datuma ukoliko se u potpunosti utroše planirana financijska sredstva od 1.500.000,00 kuna.