31.10.23 u 12:00

Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda (NN 124/23)

U NN 124/23 objavljen je novi Pravilnik o gospodarenju posebnim kategorijama otpada u sustavu Fonda, koji stupa na snagu 2. studenog 2023.g.

Pravilnikom su propisane mjere za zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, na način da su definirani posebni uvjeti, obveze i odgovornosti u gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (dalje: EE otpad), vozilima i njihovim sastavnim dijelovima, baterijama i akumulatorima, gumama i uljima.

Pojam Fond označava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, koji obavlja poslove u svezi gospodarenja EE opremom, vozilima, baterijama i akumulatorima, gumama i uljima.

Krajnji korisnik (potrošač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik ili fizička osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti EE opremu, vozilo, bateriju i akumulator, gume, ulja ili opremu čiji su sastavni dio gume i ulja, odnosno osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaje EE otpad, otpadna vozila, otpadne baterije i akumulatori, otpadne gume i otpadna ulja. Krajnji korisnik može biti krajnji korisnik u kućanstvu ili krajnji korisnik u registriranoj osobi.

Za svaku kategoriju otpada propisane su obveze proizvođača, prodavatelja i servisera. Ističemo neke od značajnijih odredbi:

  • Otpadna električna i elektronička oprema

-        proizvođač je obvezan prijaviti se i dostavljati podatke u Registar proizvođača s proširenom odgovornošću

-        proizvođač također mora u svojim evidencijama voditi propisane podatke o EE opremi

-        prodavatelj je obvezan od posjednika u kućanstvu preuzeti EE otpad po sistemu jedan za jedan

-        serviser je obvezan unutar svog poslovnog prostora besplatno preuzeti od krajnjeg korisnika EE opremu za koju se utvrdi da popravak nije moguć ili je neisplativ

-        i kućanstva i obrtnici obvezni su EE otpad odvajati od ostalih vrsta otpada, te ga tako odvojenog predati sakupljaču EE otpada, prodavatelju EE opreme, u reciklažno dvorište, odnosno u sabirni centar

  • Otpadne baterije i akumulatori

-        prodavatelj je dužan osigurati preuzimanje otpadnih prijenosnih baterija i akumulatora od krajnjeg korisnika na lokaciji prodajnog prostora

-        na ulazu u poslovni prostor, odnosno prodajni prostor ili na blagajni obvezno treba postaviti obavijest »PREUZIMAMO OTPADNE BATERIJE« veličine jednake ili veće od 15 x 5 centimetara

-        otpadnu bateriju ili akumulator nije dopušteno odbaciti u miješani komunalni otpad, odbaciti niti miješati s drugom vrstom otpada ili miješati s drugim tvarima ili materijalima koji nisu otpad (vrijedi za sve posjednike takvih baterija)

-        posjednik iz kućanstva dužan je otpadnu prijenosnu bateriju ili akumulator predati prodavatelju, serviseru ili reciklažnom dvorištu

  • Otpadne gume

-        građani su obvezni otpadne gume predati u reciklažno dvorište ili serviseru prilikom izmjene guma

-        obrtnici su obvezni otpadne gume predati serviseru prilikom izmjene guma ili sakupljaču otpadnih guma

-        serviser je dužan na vidljivom mjestu postaviti obavijest »PREUZIMAMO OTPADNE GUME«

  • Otpadna ulja

-        otpadnim uljem smatra se mineralno ili sintetičko ulje za podmazivanje ili industrijsko ulje

-        prodavatelj ulja je obvezan na ambalaži ili u pratećoj dokumentaciji informirati krajnjeg korisnika o obvezi odvojenog sakupljanja otpadnih ulja i načinu postupanja s takvim uljima

-        građani i obrtnici moraju otpadna ulja odvajati i predati u reciklažno dvorište ili serviseru

-        serviser je obvezan na vidljivo mjesto staviti oznaku »PREUZIMAMO OTPADNA ULJA«

Pravilnik sadrži Dodatke u kojima su detaljnije opisane pojedine kategorije otpada, odnosno nabrojane vrste proizvoda na koje se isti primjenjuje.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom (NN 42/14, 48/14, 107/14, 139/14, 11/19 i 7/20), Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN broj 125/15, 90/16, 60/18, 72/18 i 81/20), Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 113/16) te Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13).

Cjelokupan tekst Pravilnika nalazi se na poveznici: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_10_124_1717.html