11.09.15 u 14:54

Izvješće o nenaplaćenim potraživanjima

Kategorija: Intelektualne usluge

Temeljem posljednjih izmjena Općeg poreznog zakona, objavljen je Pravilnik o obvezujućim mišljenjima, ispravku prijave, statističkim izvještajima i poreznoj nagodbi - NN 78/15. Pravilnikom je, između ostalog, propisana obveza i postupak podnošenja statističkih izvještaja za obveznike PDV-a koja imaju dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Izvješće se predaje na obrascu OPZ-STAT-1.

Pravilnik je stupio na snagu 25.07.2015.godine, ali se prvo statističko izvješće sastavlja sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. a dostavlja Poreznoj upravi do 20.02.2016. godine.

Obveznici sastavljanja statističkih izvješća o dospjelim, a nenaplaćenim potraživanjima su porezni obveznici upisani u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost koji na dan sastavljanja izvješća imaju u svojim poslovnim knjigama evidentirana dospjela, a nenaplaćena potraživanja.

Pravilnik definira dospjelo, a nenaplaćeno potraživanje kao:

  1. potraživanje temeljem dospjelog, a nenaplaćenog računa izdanog sukladno odredbama Zakona o PDV-u,
  2. potraživanje temeljem dospjelog, a nenaplaćenog računa izdanog sukladno odredbama OPZ-a.

(odnosno ako izdani računi prema Zakonu o PDV-u i Općem poreznom zakonu, nisu naplaćeni u zakonskom ili ugovorenom roku od 30 dana, odnosno 60 dana prema Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi).

Obveza dostavljanja izvješća traje do naplate potraživanja u cijelosti ili cjelokupnog otpisa, uz uvjet da na dan sastavljanja izvješća potraživanja nisu starija od 6 godina.

Izvješće se dostavlja tromjesečno, elektroničkim putem, korištenjem sustava ePorezna:

 

Rok podnošenja

Sa stanjem na dan

Koji nisu naplaćeni do

20. svibnja

31. ožujka

30. travnja

20. kolovoza

30. lipnja

31. srpnja

20. studenog

30. rujna

31. listopada

20. veljače

31. prosinca

31. siječnja

 
Obrazac OPZ-STAT-1 se ne predaje Poreznoj upravi ukoliko porezni obveznik nema dospjelih, a nenaplaćenih potraživanja.

Putem predanih obrazaca Porezna uprava će dobiti  informacije o obveznicima PDV-a koji kasne s plaćanjima prema svojim dobavljačima, odnosno koji posluju protivno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi i ne drže se zakonom propisanih rokova za podmirenje svojih obveza, što otvara mogućnost prekršajnih sankcija za neplaćanje računa u roku ili za aktiviranje jamca platca ( u Zakonu o PDV-u propisano je da je kupac jamac platac dobavljaču za PDV u situaciji kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio najmanje iznos PDV-a obračunatog u računu u propisanom roku.)

Pravilnikom su razrađene i neke druge porezne situacije, između ostalog i:

1.     Izdavanje obvezujućih mišljenja od strane Porezne uprave:

  • Obvezujuće mišljenje se plaća (najmanje 5.000,00 kn)
  • Dobiva se u roku od 60 dana (iznimno i dužem)
  • Primjenjuju se za specifične slučajeve i  samo za buduće namjeravane transakcije
  • Ne objavljuju se i ne mogu se koristiti od drugih
  • Osobi koja ga ishodi osiguravaju da pri poreznom nadzoru nema nedoumica.

2.     Ispravak prijave po pozivu Porezne uprave

Novost je samo pravo Porezne uprave da može, u slučajevima u kojima to ocijeni potrebnim, do isteka roka zastare, pozvati poreznog obveznika da ispravi prijavu u ostavljenom roku koji ne može biti dulji od 30 dana od zaprimljenog poziva (ili mu slijedi nadzor).

3.     Porezna nagodba

Mogućnost sklapanja porezne nagodbe otvorena je za sve porezne obveznike kod kojih su,  pokrenuti postupci nadzora s novoutvrđenim poreznim obvezama, osim ako  postoji sumnja na počinjenje kaznenog djela.

Sklapanjem porezne nagodbe omogućuje se smanjenje novoutvrđene obveze, smanjenje obračunate zatezne kamate i izbjegavanje prekršajnog postupka, no porezni obveznik se odriče prava na podnošenje žalbi u postupku po tom nadzoru.