12.03.18 u 08:20

Akvakultura - usklađivanje sa novim Zakonom

Kategorija: Ribarstvo/poljodjelstvo

Akvakultura – usklađivanje sa novim Zakonom

 Krajem 2017. godine donesen je Zakon o akvakulturi (NN 130/17) i na taj način je regulativa akvakulture (uzgoja) odvojena od Zakona o morskom ribarstvu. Zakon je stupio na snagu 04.01.2018. a u roku od godine dana donijeti će se i svi podzakonski akti (pravilnici).

Svi oni koji su na dan stupanja na snagu Zakona već obavljali djelatnost akvakulture temeljem povlastice za uzgoj, dužni su uskladiti svoje poslovanje i ishoditi (novu) dozvolu iz članka 10. ovoga Zakona u roku od jedne godine (do 04.01.2019.). Pravnoj i fizičkoj osobi koja ne uskladi svoje poslovanje, Ministarstvo će rješenjem ukinuti povlasticu.

U NN 17/18 objavljen je prvi pravilnik – Pravilnik o dozvoli za akvakulturu - kojim je propisan zahtjev i obvezna dokumentacija za dobivanje dozvole po novom Zakonu (i za usklađivanje postojećih):

1.     Zahtjev s podacima o podnositelju zahtjeva (naziv, matični broj subjekta/obrta, OIB subjekta/vlasnika obrta, sjedište pravne ili fizičke osobe, kontakt podaci),

2.     presliku odgovarajućih akata sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji,

3.     presliku odgovarajućih akata sukladno posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode,

4.     hrvatski i znanstveni naziv vodenih organizama koji će se uzgajati,

5.     presliku ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o pomorskom dobru u slučaju obavljanja uzgoja na pomorskom dobru, ili

6.     presliku odgovarajućih akata kojima se ostvaruje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, u slučaju uzgoja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, ili

7.     presliku odgovarajućeg akta kojima se ostvaruje pravo korištenja kopnenih voda za potrebe obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o vodama, odnosno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu.

Zakon o akvakulturi, Pravilnik o dozvoli za akvakulturu i Zahtjev za izdavanje dozvole nalaze se u prilogu.

 

Zakon o akvakulturi

Pravilnik o dozvoli za akvakulturu

Zahtjev za izdavanje dozvole