11.12.18 u 09:01

Cestovni prijevoz robe i putnika – povrat dijela trošarine

Kategorija: Prijevoznici

U NN 106/18 objavljen je novi Zakon o trošarinama koji stupa na snagu s 01.01.2019. godine. Prema novom članku 104. Zakona, omogućava se povrat dijela trošarine za poduzetnike koji obavljaju djelatnost prijevoza robe i putnika pod određenim uvjetima:

Povrat trošarine za komercijalni prijevoz robe i putnika

Članak 104.

(1) Pravo na povrat trošarine za dizelsko gorivo koje se koristi u komercijalnom prijevozu robe i putnika kupljeno bezgotovinskim oblikom plaćanja u Republici Hrvatskoj imaju osobe registrirane za komercijalni prijevoz robe i putnika sa sjedištem na području Europske unije. Povrat trošarine određuje se u visini razlike trošarine važeće na dan kupnje dizelskog goriva u Republici Hrvatskoj i minimalno propisane visine trošarine na dizelsko gorivo koja iznosi 330 eura, a koji iznos se preračunava u nacionalnu valutu sukladno članku 142. ovoga Zakona.

(2) Pravo na povrat u smislu stavka 1. ovoga članka može se ostvariti ako se dizelsko gorivo koristi kao pogonsko gorivo:

1. u komercijalnom prijevozu robe s registriranim kamionom ili kamionom s prikolicom koji su namijenjeni isključivo za cestovni prijevoz robe i imaju najveću dopuštenu ukupnu masu koja nije manja od 7,5 tona

2. u komercijalnom prijevozu putnika s cestovnim vozilima kategorije M2 ili M3 sukladno posebnim propisima o homologaciji vozila, neovisno o tome radi li se o redovitom ili povremenom prijevozu.

(3) Korisnici prava na povrat dužni su upisati se u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika.

(4) Povrat plaćene trošarine ostvaruje se na temelju zahtjeva koji se podnosi nadležnom carinskom uredu uz dokaz o registraciji motornog vozila te obavljenom komercijalnom prijevozu i računima za kupnju dizelskog goriva na području Republike Hrvatske, na kojem mora biti naveden podatak o registarskoj oznaci motornog vozila. Nadležni carinski ured može tražiti prilaganje i drugih dokaza za koje ocijeni da su bitni za odlučivanje o zahtjevu. Zahtjev za povrat trošarine mora biti utemeljen na potpunim i točnim podacima te uz zahtjev moraju biti podnesene vjerodostojne, točne i valjane isprave kojima se dokazuje osnovanost zahtjeva.

(5) Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi s upisivanjem u registar korisnika prava na povrat trošarine za dizelsko gorivo u komercijalnom prijevozu robe i putnika, sadržaj zahtjeva za povrat te potrebne dokaze za ostvarivanje prava na povrat trošarine, sadržaj i način vođenja evidencija.

 Javna rasprava o prijedlogu Pravilnika:

Prijedlog pravilnika iz stavka 5. citiranog članka kojim se regulira postupak upisa u registar korisnika prava i predaje zahtjeva za povrat, od jučer je na javnoj raspravi i nalazi se u prilogu. Njime se predviđa:

-        Zahtjev za povrat na propisanom obrascu predaje se nadležnom carinskom uredu

-        korisnik prava na povrat mora biti vlasnik, korisnik leasinga ili osoba koja je uzela u najam vozilo (kamion veći od 7,5 t ili vozilo M2 ili M3)

-        upis u Upisnik korisnika prava vrši carinski ured pri prvom podnošenju  zahtjeva za povrat

-        zahtjev za povrat se može podnijeti za: mjesečno razdoblje ili tromjesečno razdoblje (siječanj-ožujak, travanj-lipanj, srpanj-rujan te listopad-prosinac) ili  jednogodišnje razdoblje.

-        Zahtjevu se prilaže:

1. računi odnosno specifikacija računa u izvorniku ili preslici o kupnji dizelskog goriva na području Republike Hrvatske koji sadrži podatke o broju računa i datumu kupnje, nazivu prodavatelja i adresu prodajnog mjesta, nazivu kupca-korisnika prava s pripadajućim OIB-om, količini kupljenog dizelskog goriva, registarskoj oznaci vozila za koje je nabavljeno dizelsko gorivo i podatak o bezgotovinskom načinu plaćanja

2. preslika podataka o registraciji kamiona ili kamiona s prikolicom s najvećom dopuštenom masom od najmanje 7,5 tona nosivosti ili cestovnog vozila kategorije M2 ili M3 koji obavljaju djelatnost prijevoza za čiji pogon se traži povrat trošarine s dokazima je podnositelj zahtjeva za povrat vlasnik vozila, korisnik leasinga ili osoba koja ih je uzela u najam

3. evidencija o internoj opskrbi dizelskog goriva koja mora sadržavati podatke iz članka 6. stavka 3. ovoga Zakona

4. za cestovna vozila kategorije M2 ili M3, registrirana u drugoj državi članici Europske unije, dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj

 5. dokaz da je porezni obveznik koji obavlja povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj, podnio mjesečnu prijavu PDV-a sukladno propisima o porezu na dodanu vrijednost.

6. punomoć o zastupanju ako zahtjev podnosi opunomoćenik za financijsko zastupanje

7. drugi dokazi koje Carinska uprava smatra potrebnim ovisno o okolnostima slučaja.

Carinska uprava po službenoj dužnosti utvrđuje ima li korisnik prava nenamirenih dospjelih obveza s naslova javnih davanja.

Primjedbe i prijedloge na Pravilnik koji je u proceduri donošenja možete poslati na mail uo.pula(at)hok.hr do 20.12.2018. Napominjemo da je zakon sa citiranim odredbama već donesen, a da se savjetovanje odnosi na postupak ostvarivanja prava (obrazac zahtjeva, rokovi, dokazi koji se prilažu…).

U prilogu se nalazi prezentacija Carinske uprave o postupku predaje zahtjeva za povrat.

Prezentacija o postupku ostvarivanja prava

Prijedlog Pravilnika - u javnoj raspravi