12.02.20 u 14:56

GRADITELJSTVO - VOĐENJE MANJE SLOŽENIH RADOVA

Kategorija: Proizvodna i Graditeljstvo

Nastavno na informaciju iz studenog 2019. godine  o izmjeni Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u pogledu odredbi o voditelju radova i voditelju manje složenih radova (u prilogu), donesen je i Pravilnik o manje složenim radovima kojima se konkretiziraju te odredbe. Pravilnik je objavljen u NN 15/20 a stupa na snagu 13.02.2020.

 Podsjećamo:

Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisano je da vođenje građevinskih radova na gradilištu može obavljati:

-          Inženjer gradilišta (VSS ili VŠS + položen stručni ispit + upis u imenik Komore)

-          Voditelj radova (VSS ili VŠS + položen stručni ispit + upis u imenik Komore)

-          Voditelj manje složenih radova (SSS tehničar odgovarajuće struke + 5 godina radnog iskustva u struci + položen stručni ispit) – može voditi određene manje složene poslove propisane Pravilnikom

-          osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva – može voditi određene manje složene poslove propisane Pravilnikom.

 Novim Pravilnikom o manje složenim poslovima (NN 15/20) određeni su:

 Popis manje složenih poslova koje može voditi Voditelj manje složenih radova - tehničar odgovarajuće struke:

1.      Zidarski radovi

2.      Fasaderski radovi

3.      Krovopokrivački radovi

4.      Tesarski radovi

5.      Klesarski radovi

6.      Zemljani radovi (iskopi do dubine od 1,0 m od razine okolnog tla i iskopi do 30 m3)

7.      Izolaterski radovi

8.      Gipsarski radovi

9.      Betonski radovi (izrada trakastih temelja i zidova od nearmiranog betona do C12/15 i podloga od nearmiranog betona do C16/20)

10.  Ugradnja vanjske stolarije i bravarije

11.  Vodoinstalaterski radovi

12.  Radovi ugradnje instalacija grijanja

13.  Radovi ugradnje instalacija klimatizacije

14.  Plinoinstalaterski radovi

15.  Elektroinstalaterski radovi na građevinama 3.b skupine s najviše dvije stambene jedinice, bez nadzora i upravljanja.

16.  Radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike u bazene koji nisu za javnu uporabu.

17.  Manje složeni podvodni radovi (ronilačka pripomoć kod održavanja obala u podvodnom dijelu, podvodne ugradnje betona, tesarskih i armiračkih radova, kod postavljanja podvodnih instalacija, podvodni ručni iskop refulerima, podvodno rezanje i varenje i sl.).

 Popis manje složenih radova koje vode osobe koje imaju pravo upisa ili su ostvarile upis u obrtni registar za obavljanje djelatnosti za koju se traži majstorski ispit iz područja graditeljstva ili osobe koje imaju položen majstorski ispit iz područja graditeljstva, koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja:

 1. Zidarski radovi na građevinama 3.b skupine
 2. Fasaderski radovi na građevinama 3.b skupine
 3. Krovopokrivački radovi na građevinama 3.b skupine
 4. Tesarski radovi na građevinama 3.b skupine
 5. Klesarski radovi na građevinama 3.b skupine
 6. Vodoinstalaterski radovi na građevinama 3.b skupine
 7. Radovi ugradnje instalacija grijanja do 20 kW
 8. Radovi ugradnje instalacija klimatizacije do 12 kW
 9. Plinoinstalaterski radovi do 12 kW
 10. Elektroinstalaterski radovi na građevinama 3.b skupine s najviše dvije stambene jedinice, bez nadzora i upravljanja.

 Građevine 3.b skupine su: u zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti.

 Popis manje složenih radova za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova:

 1. Redovno održavanje postojeće građevine prema posebnom propisu kojim se uređuje održavanje građevina
 2. Redovno održavanje i hitni popravci zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara
 3. Pripremni radovi (predradnje kao što su sječenje gustog šiblja i stabala, košenje svih vrsta trava, čupanje korijenja, čišćenje terena od smeća i manjih prepreka, čišćenje terena od raslinja, šiblja i stabala odnosno svako čišćenje terena za potrebe izvođenja radova u vodogradnji i cestogradnji)
 4. Betonski radovi (ručna ugradba betona u nearmirane konstrukcije u količini do 0,3 m3/m2)
 5. Limarski radovi
 6. Staklarski radovi
 7. Teracerski radovi uključujući izradu kulira, dekorativnog betona i sl.
 8. Podopolagački radovi i radovi oblaganja
 9. Parketarski radovi
 10. Soboslikarski i ličilački radovi
 11. Izrada gipsane plastike
 12. Hortikulturno uređenje i radovi uređenja okoliša.

Pravilnik o manje složenim radovima NN 14-20.

Voditelj manje složenih radova Zakon 2019

Vođenje manje složenih radova NN 14-20