Tečaj zdravstvenog odgoja - za djelatnosti osobne njege

U NN 116/18 objavljen je Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti, a koji se odnosi na osobe koje obavljaju poslove u proizvodnji, odnosno prometu kozmetičkih proizvoda, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima te fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanja usluga njege ili uljepšavanja lica i tijela, kao i osoba koje obavljaju poslove unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice. Navedene osobe dužne su ishoditi potvrdu o položenom tečaju prije početka obavljanja poslova i obnavljati ih svakih 5 godina. Za osobe koje su završile srednjoškolsko strukovno obrazovanje u programima obrazovanja za zanimanja za djelatnosti za koje se traži polaganje tečaja, smatra se da imaju usvojena potrebna znanja za rad, pa se prvi puta upućuju na tečaj nakon pet godina od dana završetka srednjoškolskog strukovnog obrazovanja.

Tečaj provode županijski zavodi za javno zdravstvo. Tečaj za osobe koje prvi put polažu tečaj provodi se teorijskom nastavom (8 nastavnih sati), a tečaj za obnavljanje znanja provodi se iz odobrenih edukativnih materijala. Iznimno, za osobe koji obavljaju sezonske poslove, tečaj se provodi putem odobrenih edukativnih materijala.

Po završetku tečaja obavlja se usmena provjera znanja polaznika tečaja pred Ispitnom komisijom.

Zavodi za javno zdravstvo su obvezni započeti s organizacijom tečajeva te provjerom stečenog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Pravilnik je stupio na snagu 29.12.2018.

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Tečaj zdravstvenog odgoja za osobe koje rade s hranom i vodom - novi Pravilnik

U NN 116/18 objavljen je novi Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane, koji je stupio na snagu 29.12.2018. Tečajeve provode Zavodi za javno zdravstvo a obvezne su ga proći sve osobe koje na svojim radnim mjestima u proizvodnji ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju dolaze u dodir s hranom te osobe koje rade na pripremi i serviranju hrane, i to prije početka rada i obnavljati ga svakih 5 godina.

Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

PDV - dobra za koja je izmijenjena stopa PDV-a

U NN 1/19 objavljen je Pravilnik o PDV-u koji je stupio na snagu 3.01.2019., a koji je detaljnije razradio što se smatra dobrima za koje se promijenila stopa PDV-a. Više u informaciji u prilogu.

PDV - dobra za koje je izmjenjena stopa

Beneficirani staž od 01.01.2019.

U NN 115/18 objavljen je novi Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, kojim su se izmjenili omjeri uvećanja staža za neka radna mjesta. U prilogu je tabela (u koju su uvrštena samo neka radna mjesta koja se pojavljuju u obrtništu), sa prikazom dosadašnjih i novih omjera uvećanja staža od 01.01.2019. godine. Ukoliko imate radnika zaposlenih na drugim radnim mjestima a koji su imali pravo na beneficirani staž te im se plaćao dodatni doprinos za beneficirani staž, provjerite u Zakonu u prilogu da li se omjer uvećanja promijenio.

Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

Beneficirani staž od 01.01.2019.

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 99-18

Izmjene Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti NN 99/18

Zaštita potrošača - izmjene

Izmjene Zakona o zaštiti potrošača

Maloljetnici – poslovi na koje se ne smiju zaposliti

Zbog usklađivanja sa novim Zakonom o radu (iz 2014.) donesen je novi Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15) koji je stupio na snagu 22.08.2015., a koji je zabranjene poslove za maloljetnike definirao vrlo slično dosadašnjoj zabrani.

Zabranjeno je maloljetnika zaposliti općenito na svim poslovima koji bi mogli biti štetni za njegovu sigurnost, zdravlje i razvoj, a osobito ako uključuju:

 1. štetno izlaganje fizikalnim, biološkim i kemijskim štetnostima utvrđenim u Prilogu 1. Pravilnika,
 2. poslove, postupke i rad utvrđene u Prilogu 2. Pravilnika.

Radi zaštite zdravlja i razvoja, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima:

1) koji su prema propisima zaštite na radu utvrđeni kao poslovi s posebnim uvjetima rada (poseban pravilnik kojim su ti poslovi utvrđeni je u prilogu). Iznimno, na ovim poslovima može se zaposliti maloljetnik koji je završio stručno srednjoškolsko obrazovanje za te poslove, ako za njih ispunjava i ostale propisane uvjete i ako mu je utvrđena zdravstvena sposobnost, ali mora raditi pod nadzorom ovlaštene osobe poslodavca.

2) koji su prema posebnim propisima utvrđeni kao osobito teški i za zdravlje štetni te se obavljaju u skraćenom radnom vremenu ili se vrijeme njihovog obavljanja računa kao staž osiguranja s povećanim trajanjem

3) koji su objektivno iznad njegovih fizičkih ili psiholoških sposobnosti; koji uključuju štetno izlaganje agensima koji su otrovni, kancerogeni, koja uzrokuju nasljedna genetska oštećenja ili štete nerođenom djetetu, ili koji na bilo koji način dugotrajno utječu na ljudsko zdravlje; koji obuhvaćaju štetno izlaganje zračenju; koji obuhvaćaju opasnost od nesretnih slučajeva za koje se može pretpostaviti da ih maloljetnik ne može prepoznati ili izbjeći uslijed njegove nedostatne pozornosti na sigurnost, ili nedostatka iskustva ili obuke; kod kojih postoji opasnost za život zbog izloženosti ekstremnoj hladnoći ili toplini; kod kojih postoji opasnost od buke ili vibracija štetnih po zdravlje; proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive; koji uključuju rad sa bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama; klanja životinja u industrijskim razmjerima; koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova; koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže kemijske agense navedene u stavku 1. ovoga članka; kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina; kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta; čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.

Radi zaštite ćudoređa, maloljetnik se ne smije zaposliti na poslovima u kockarnicama, salonima za igre na sreću, disko klubovima, noćnim barovima i noćnim klubovima, kao i na drugim poslovima koji bi mogli ugroziti njegovo ćudoređe.

__________________________________________________________

 

PRILOG 1.

FIZIKALNE, BIOLOŠKE I KEMIJSKE ŠTETNOSTI

1. Fizikalne štetnosti

 • 1.1. Ionizirajuće zračenje
 • 1.2. Atmosfera visokog tlaka (poslovi u posudama pod tlakom, ronjenje i slično)

2. Biološke štetnosti (agensi)

Biološki agensi rizičnih skupina 3. i 4. prema Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu:

 • 2.1. Biološki agensi iz skupine 3. su oni koji mogu izazvati teške bolesti i opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, a obično nema učinkovite prevencije niti liječenja.
 • 2.2. Biološki agensi iz skupine 4. su oni koji uzrokuju teške bolesti i opasnost za radnike te mogu predstavljati opasnost širenja na društvo, a obično nema učinkovite prevencije niti liječenja.

3. Kemijske štetnosti (opasne kemikalije)

3.1. Tvari i smjese koje udovoljavaju kriterijima za razvrstavanje utvrđenima Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća u jednom ili više sljedećih razreda i kategorija opasnosti s jednom ili više sljedećih oznaka upozorenja:

 • – akutna toksičnost, 1., 2. ili 3. kategorija (H300, H310, H330, H301, H311, H331),
 • – nadraživanje kože, kategorija 1.A, 1.B ili 1.C (H314),
 • – zapaljivi plin, 1. ili 2. kategorija (H220, H221);
 • – zapaljivi aerosoli, 1. kategorija (H222);
 • – zapaljiva tekućina, 1. ili 2. kategorija (H224, H225);
 • – eksplozivi, kategorije »nestabilnih eksploziva« ili eksplozivi podrazreda 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. (H200, H201, H202, H203, H204, H205),
 • – samoreagirajuće tvari i smjese vrste A, B, C ili D (H240, H241, H242),
 • – organski peroksidi vrste A ili B (H240, H241),
 • – specifična toksičnost za ciljne organe nakon jednokratnog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H370, H371),
 • – specifična toksičnost za ciljne organe nakon ponavljanog izlaganja, 1. ili 2. kategorija (H372, H373),
 • – preosjetljivost dišnih putova, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H334),
 • – preosjetljivost kože, 1. kategorija, potkategorija 1.A ili 1.B (H317),
 • – karcinogenost, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H350, H350i, H351),
 • – mutageni učinak na zametne stanice, kategorija 1.A, 1.B ili 2. (H340, H341),
 • – reproduktivna toksičnost kategorije 1.A ili 1.B (H360, H360F, H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).

3.2. Tvari i smjese iz Priloga I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima;

3.3. Olovo i njegovi spojevi ukoliko ljudski organizam može apsorbirati sredstva o kojima je riječ,

3.4. Azbest.

PRILOG 2.

POSLOVI, POSTUPCI I RAD

 • 1. Postupci na radu iz Priloga I. Pravilnika o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima;
 • 2. Poslovi proizvodnje i rukovanja napravama, pirotehničkim sredstvima i drugim predmetima koji sadrže eksplozive.
 • 3. Poslovi koji uključuju rad s divljim, bijesnim, otrovanim i otrovnim životinjama.
 • 4. Poslovi klanja životinja u industrijskim razmjerima.
 • 5. Poslovi koji obuhvaćaju rukovanje opremom za proizvodnju, skladištenje ili korištenje stlačenih, tekućih ili otopljenih plinova.
 • 6. Poslovi koji uključuju rad s bačvama, cisternama, rezervoarima ili staklenkama koje sadrže opasne kemikalije navedene u Prilogu 1. točka 3. ovoga Pravilnika.
 • 7. Poslovi kod kojih postoji opasnost od rušenja građevina.
 • 8. Poslovi kod kojih postoji opasnost od visokonaponskog elektriciteta.
 • 9. Poslovi čiji tempo određuju strojevi, a obuhvaća plaćanje prema rezultatu.
 • 10. Poslovi pri kojima su izloženi štetnom utjecaju buke i vibracija.

Pravilnik o poslovima na kojima se ne smije zaposliti maloljetnik (NN 89/15)

Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) 

 

 

 

Graditeljstvo – ukidanje licenci

Donošenjem novog Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15) pitanje stručnosti obavljanja građevinskih radova, kao i samog projektiranja, nadzora građenja i vođenja građenja ili vođenja radova u graditeljstvu, regulirano je na nov način.

Zakoni su stupili na snagu s 26.07.2015. godine.

Nove odredbe koje se odnose na izvođače građevinskih radova:

Licenciranje izvođača u graditeljstvu je ukinuto. Licence koje su trenutno važeće vrijede do njihova isteka.

Graditi i/ili izvoditi radove na građevini može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za te poslove, ali izvođač mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova. Kao odgovornu osobu za vođenje građenja, odnosno vođenje radova, izvođač imenuje glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova.

Ovlašteni voditelji građenja i/ili radova moraju ispunjavati uvjete u pogledu:

 • struke (zanimanja),
 • razine obrazovanja,
 • položen stručni ispit, i
 • biti upisan u odgovarajući imenik odgovarajuće strukovne komore (Hrvatska komora arhitekata, Hrvatska komora inženjera građevinarstva, Hrvatska komora inženjera strojarstva ili Hrvatska komora inženjera elektrotehnike).

Uvjet struke / zanimanja i razine obrazovanja uvjet je i za upis u imenik voditelja građenja ili voditelja radova u Komori.

Za glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta i/ili voditelja radova može se u okviru zadaća njegove struke imenovati fizička osoba arhitektonske, građevinske, strojarske ili elektrotehničke struke koja ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Za voditelja radova može se imenovati i fizička osoba koja je stekla akademski naziv magistar inženjer neke druge odgovarajuće struke ako je nastavni program prema kojem je završila studij primjeren obavljanju poslova vođenja tih radova.

Uvjeti za upis u Komoru - u imenik ovlaštenih voditelja građenja:

Pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja građenja Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1.uvjet stručne spreme

 • da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij i stekla stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci (VSS + 3 godine radnog iskustva),    ili
 • da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci (VŠS  + 4 godine radnog iskustva),      ili
 • da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci (stručni studij kraći od 3 godine + 5 godina radnog iskustva)

2. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Ovlašteni voditelj radova može, u okviru zadaća svoje struke, voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja.

Uvjeti za upis u Komoru - u imenik ovlaštenih voditelja radova:

Pravo na upis u imenik ovlaštenih voditelja radova Komore ima fizička osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

1. uvjet stručne spreme

 • da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i stekla akademski naziv magistar inženjer, ili da je uspješno završila odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci (VSS + 2 godine radnog iskustva),   ili
 • da je završila studij i stekla stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje tri godine radnog iskustva u struci (VŠS  + 3 godine radnog iskustva),    ili
 • da je završila studij i stekla stručni naziv pristupnik inženjer odgovarajuće struke, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje četiri godine radnog iskustva u struci (stručni studij kraći od 3 godine + 4 godina radnog iskustva)

2. da je ispunila uvjete sukladno posebnim propisima kojima se propisuje polaganje stručnog ispita.

Za voditelja manje složenih radova može se imenovati osoba koja je završila srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke i ima najmanje deset godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit.

Uvjeti za upis u Komoru - u evidenciju voditelja radova – tehničara odgovarajuće struke:

Pravo na upis imaju voditelji radova – tehničari odgovarajuće struke koji te poslove obavljaju u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornoga uređenja i gradnje.

Stručne ispite provodi, kao i do sada, Ministarstvo graditeljstva (http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=28137)

Nakon položenog stručnog ispita ovlašteni voditelji građenja i ovlašteni voditelji radova nastavljaju stručno usavršavanje koje obuhvaća različite oblike usavršavanja stjecanjem i unapređivanjem stručnog znanja.

Stručno usavršavanje provode komore te strukovne organizacije, sveučilišta, veleučilišta i druge pravne osobe. Komora vodi evidencije stručnog usavršavanja svojih članova i izdaje potvrde, odnosno certifikate o završenom stručnom usavršavanju i osposobljavanju. Program, uvjete i način provođenja te praćenja stručnog usavršavanja svojih članova Komora propisuje općim aktom, koji se donosi uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Navedenim zakonima regulirani su uvjeti i za druge stručne poslove u prostornom uređenju i gradnji (projektiranje, nadzor građenja, vođenje projekta gradnje…).

Vezano za problem zapošljavanja inženjera kao voditelja građenja i /ili radova, te utvrđivanja koji su to manje složeni poslovi za koje je moguće imati voditelja radova tehničara (jer dosadašnji pravilnici prestaju važiti), Hrvatska obrtnička komora je poslala dopis Ministarstvu graditeljstva, te se čeka njihovo tumačenje.

U prilogu su:

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15)

Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15)

Dopis HOK-a Ministarstvu

 

 

 

 

 

EE otpad

Obveze prema izmijenjenom Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom - opširnije...

 

 

Novi Zakon o radu - otkazi

Novi Zakon o radu - otkazi

 

 

Novi Zakon o radu - zasnivanje radnog odnosa i radno vrijeme

Novi Zakon o radu - zasnivanje radnog odnosa i radno vrijeme 

Zakon o radu - NN 93/14

 

 

Novi Zakon o obrtu NN 143/13

Novi Zakon o obrtu (NN 143/13  stupa na snagu 10.12.2013.godine. U odnosu na dosadašnji Zakon, promjene su slijedeće:

Ispomaganje članova obitelji

Obrtniku u obavljanju obrta mogu pomagati članovi obiteljskog kućanstva, bez obveze zasnivanja radnog odnosa.

Ako se radi o obavljanju vezanog obrta, član obiteljskog kućanstva koji pomaže obrtniku u njegovoj odsutnosti mora ispunjavati i poseban uvjet stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenoga majstorskog ispita, odnosno posebne zdravstvene uvjete ako je to propisano posebnim zakonom.

Obiteljsko kućanstvo čine bračni drugovi, djeca i drugi srodnici koji zajedno žive, privređuju, odnosno ostvaruju prihode na drugi način i troše ih zajedno.

Odgovornost za obveze iz obrta

Za obveze koje nastaju u obavljanju obrta obrtnik odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na onim stvarima i pravima na kojima se protiv njega ne bi mogla provesti kad ne bi obavljao gospodarsku djelatnost te na onim stvarima i pravima koja su nužna za obavljanje njegove gospodarske djelatnosti ako mu je ona glavni izvor sredstava za život.

Ovrha radi ostvarenja novčane tražbine protiv obrtnika ne može se provesti na nekretnini u kojoj ovršenik stanuje u opsegu nužnom za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba ovršenika i osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati.

Ako je vjerovnik na temelju dobrovoljnog pravnog posla s obrtnikom stekao na gore navedenim nekretninama založno ili slično pravo radi osiguranja tražbine čije prisilno ostvarenje na tom predmetu traži, obrtnik kao ovršenik ne može se protiviti takvoj ovrsi pozivajući se na razloge iz stavka 3. ovoga članka.

Prijenos obrta kod odlaska u mirovinu

Obrtnik ostvarivanjem prava na mirovinu obrt može prenijeti na bračnog druga i krvne srodnike u ravnoj lozi (pravni slijednik) u kojem slučaju se zadržava matični broj obrta.

Pravni slijednik preuzima u svoje poslovne knjige cjelokupnu poslovnu aktivnost obrta.

Na pravnog slijednika se prenose svi ugovori o radu radnika zaposlenih u obrtu koji je predmet prijenosa uz odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o radu.

Dakle, pravni slijednik ne mora ulaziti u zajednički obrt sa postojećim obrtnikom koji odlazi u mirovinu, nego se obrt može prenijeti neposredno.

Domaća radinost i sporedno zanimanje

Ukinuta je lista proizvoda i djelatnosti koje se mogu obavljati kroz domaću radinost i slobodno zanimanje. Osoba koja obavlja kućnu radinost ili sporedno zanimanje u djelatnosti vezanih obrta, mora udovoljavati posebnom uvjetu stručne osposobljenosti, odgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja ili položenog majstorskog ispita.

I nadalje ostaje ograničenje da ukupni godišnji primici ne smiju premašiti 10 bruto prosječnih mjesečnih plaća kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj – kolovoz u prethodnoj godini (za 2014. godinu to je   iznos od 79.410 kuna).

Ako fizička osoba od obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja ostvari primitke koji prelaze taj iznos, obvezna je od 1. siječnja iduće kalendarske godine prestati obavljati domaću radinost ili sporedno zanimanje, a do 15. siječnja iste godine podnijeti nadležnom tijelu pisani zahtjev za prestanak obavljanja tih djelatnosti.

Organiziranost obrta – Obrtnička komora

Zadržano je obvezno članstvo obrtnika i trgovaca pojedinaca te dosadašnji ustroj komorskog sustava, ali je visina komorskog doprinosa od 01.01.2014. ograničena na 2% osnovnog osobnog odbitka sukladno Zakonu o porezu na dohodak mjesečno, što prema sadašnjem stanju iznosi 44,00 kn mjesečno.

Kako ovaj iznos neće biti dovoljan za financiranje dosadašnjih aktivnosti i poslova Komore i udruženja, u narednom periodu će se komora morati restrukturirati na način da će se neke aktivnosti morati ukinuti a istovremeno razvijati pojedinačne naplatne usluge obrtnicima.

Obrazovanje za obrtništvo

Ugovori o naukovanju ovjeravati će se i registrirati u Ministarstvu obrta, a završetak naukovanja odnosno pomoćnički ispit prelazi u nadležnost Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Licenciranje (izdavanje licencija za naukovanje) obrtnika i pravnih osoba i nadalje će obavljati Komora.

Zakon o obrtu NN 143/13

 

 

 

OSNOVNI PROPISI O HRANI

ZAKON O HRANI - NN 81/13, 14/14, 30/15

ZAKON O HIGIJENI HRANE I MIKROBIOLOŠKIM KRITERIJIMA ZA HRANU - NN 81/13 

PRAVILNIK O PRAVILIMA USPOSTAVE SUSTAVA I POSTUPAKA TEMELJENIH NA NAČELIMA HACCP SUSTAVA - NN 68/15

PRAVILNIK O REGISTRACIJI SUBJEKATA I ODOBRAVANJU I REGISTRACIJI OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM - NN 84/15